Guide:-
Refresh Refresh Click to Refresh Corresponding List

Select State:
Refresh
Select District:
Refresh
Select Sub District:
Refresh
Select Village/Town:Assam has 183 Vilages/Towns in Lanka Sub-Districts in Nagaon Districts
Barbaha (borboha) | Kandura | Dakhin Kandura | Pub Kandura | Village No.4 Block No.1(village No.4block No.1 N.c | Village No.3 Block No.1(village No.3block No.1n.c) | Lalung Gaon N.c. | Maj Dimuru No.1 | Maj Dimuru No.2 | Kachari Gaon | Kachari Gaon No.1 | Lalung Gaon | Lalung Gaon No.1 | Lalung Gaon No.2 | Village No.1 Block No.1(village No.1block No.1n.c) | Khring Khring | Bura Gaon | Ban Banganati | Bar Pukhuri | Ajar Bari | Ram Nagar No.1 | Ram Nagar No.2 | Jay Sagar | Village No.2 Block No.1 | Village No.5 Block No.1 | Village No.6 Block No.1 | Village No.7 Block No.1 | Lachit Pathar | Rani Pukhuri | Dakhin Udali (dakhine) | Udali Gaon | Pipal Pukhuri No.1 (pipal Pukhuri) | Barjoha Gaon | Sing Gaon | Barjarani (borjoroni) | Maz Udali | Bordoloni Pathar (bordoli Pathar) | Bamun Gaon | Pipal Pukhuri No.2 (pipal Pukhuri) | Tiniali Bazar | Lankajan | Jutang Basti | Dakhin Jaroni | Joroni Gaon | Pub Udali | Sankar Basti | Pam Gaon | Jura Pukhuri | Ita Gaon | Am Pukhuri | Lakhi Pur | Pub Bhaluk Mari (pub Balukmari) | Uttar Baluhander | Pachim Bhaluk Mari (pachim Baluk Mari) | Baluhandar | Pachim Baluhandar | Uttar Laskar Pathar | Dakhin Laskar Pathar (dakshin Laskar Pathar) | Tentuli | Panchali No.1 (panchali) | Dablong Gaon (deblong Gaon) | Pachim Dablong (pachim Deblong) | Panchali No.2 | Khong Khong Basti (khang Khang Basti) | Kapili Par (kapli Par) | Forma Par (formapur) | Akantu | Taisubali | Manduli | Khari Khana Bil | Kharikhana Gaon | Bordolong | Simlai Pathar | Samboria | Nangal Bhanga | Panjabi Basti | Pas Bandar | Barman Pathar | Padum Pukhuri | Dhagaon | Lalong Dubi | Alisinga | Krishna Nagar | Natun Ali Singa | Singjuri | Lanka Beta | Mosoka | Jamuguri | Gusai Gaon | Gosai Gaon Tangia Village Lankajan Old/new | Long Mailong N.c. | Mathara Bil (t.v.) | Nakhuti Nonkey (n.c)(naukhutimau Kegareagaon Basti | Shidhashoria | Deka Basti | Ramsing Gaon No.1 | Ramsing Gaon No.2 | Mouzadar Gaon No.1 | Mouzadar Gaon No.2 | Village No.4 Block No.3 | Village No.3 Block No.3 | Village No.6 Block No.3 | Village No.5 Block No.3 | Village No.2 Block No.3 | Village No.1 Block No.3 | Village No.3 Block No.2 | Village No.1 Block No.2 | Village No.4 Block No.2 | Village No.2 Block No.2 | Ram Nagar Camp Area | Kakijan Camp Area | Teralongsu 2000 Bigha N.c. | Teralongsu 3000 Bigha N.c. | Dera Pathar No. 1 N.c. | Dera Pathar No.2 N.c. | Dera Pathar No.3 N.c. | Dera Pathar No.4 N.c. | Mouzadar Gaon No.3 | Khagarijan No.1 | Khagarijan No.3 | Khring Khring No.2 | Khagarijan No.2 | Deben Gaon No.1 | Deben Gaon No.2 | Sarthey Gaon No.2 | Sarthey Gaon No.1 | Sarthey Gaon No.3 | Sarthey Basti | Khring Khring No.1 | Khring Khring No.3 | Nakhuti P.r.f. | Ten Thousand Bigha N.c. | Panijan | Pagla Basti | Sarkey Bosti | Lal Mati | The Dong Hola Chakma Basti | Kenekkegi Show Basti | Photo Pathar | Khristan Basti | Mora Basti | Sadhukuthi No.2 | Hatikhuli No.3 | Sadhukhuti No.1 | Hati Khali No.1 | Hatikhali No.2 | Shastri Gaon No.1 | Shastri Gaon No.2 | Hati Khali Gaon | Jarang Disha | Jarang Disha No.1 | Jarang Disha No.2 | Sunlodge Part-2 | Kachari Pam | Jungle Block | Sunlodge Part-1 | Krishna Basti No.2 | Krishna Basti No.1 | Krishna Basti No.3 | Dakhin Lumding | Kangargaon Part-1 | Dakhin Lumding Part-1 | Kangar Gaon | Pub Lumding Part-1 | Pub Lumding | Taralongsu Part-1 | Taralongsu Part-2 | Chandura | Pub Lumding Part-2 | Rampur F.v. (kaki Rampur F.v.) | F.t.v.no.1(kakitangia F.v.no.1) | F.t.v.no.2(kakitangia No.2) | F.t.v.no.3(kaki Tangia No.3) | Barmangsu F.v. | Paddy Land (f.t.v.) | Tapan Pur (kaki Tapan Pur F.v.) | Ram Nagar (kaki Ram Nagar F.v.) | Hemari Camp Area (f.v.) | Natun F.v. | Ram Nagar (f.v.) | Ramnagar F.v. | Dimaru Pathar F.v. | Lumding Rly. Col. (ct) |