Guide:-
Refresh Refresh Click to Refresh Corresponding List

Select State:
Refresh
Select District:
Refresh
Select Sub District:
Refresh
Select Village/Town:Gujarat has 63 Vilages/Towns in Mundra Sub-Districts in Kachchh Districts
Tumbadi Nani | Tumbadi Moti | Babiya | Tappar | Kanajra | Lifara | Vagura | Bagda | Fachariya | Patri | Vanki | Bocha | Beraja | Ramaniya | Depa | Sukhpar | Gelda | Karagoga | Lakhapar | Kandagara Nana | Kundrodi | Chhasra | Vovar | Bharudiya | Hatdi | Kuvay | Kukadsar | Bhadresar | Pavdiara | Vadala | Mokha | Ratadiya | Viraniya | Toda | Baraya | Deshalpar | Khakhar Moti | Kandagara Mota | Tunda | Shiracha | Moti Bhujpar | Samagoga | Pragpar (1) | Pragpar (2) | Bhorara | Gundala | Raga | Luni | Shekhadiya | Sadau | Mangra | Mota Kapaya | Nana Kapaya | Borana | Pratappar (1) | Pratappar (2) | Nani Bhujpar | Navinal | Jarpara | Dhrab | Baroi | Goersama | Mundra (ct) |