Guide:-
Refresh Refresh Click to Refresh Corresponding List

Select State:
Refresh
Select District:
Refresh
Select Sub District:
Refresh
Select Village/Town:Himachal Pradesh has 110 Vilages/Towns in Sangla Sub-Districts in Kinnaur Districts
Thikru (2/2) | D.p.f.c-137 A+b (1) | Nyardeem (2/3) | D.p.f.c-138 Thikru (3) | D.p.f.c-139 Tiuden (4) | Kilba Khas (2/1) | D.p.f.c-140-141 Kilba (5) | Kanahi-khas (6/1) | D.p.f.c-143 Sapni (7) | D.p.f. C-142-144 Kumkumi (8) | Gunthar (6/2) | Patyo (13/4) | Sapni Khas (13/1) | Shenan Den (13/2) | Baturi (13/3) | D.p.f. Baturi C-145 (14) | Baturi Kanda (13/5) | Supitang Dhar (10) | Pilacho Dhar (9) | Botyaring Dhar (11) | Batingra Dhar (12) | Anati Dhar (16) | D.p.f.c-146 (15) | D.p.f.c-147-148 (20) | Barua Khas (19/1) | Dhar Wadang (26) | D.p.f.c-166 Wadang (23) | D.p.f.c-165 (24) | Regsthang (33/3) | D.p.f.c-164 (25) | D.p.f.c-151 A+b (22) | Shobre Yanang (27/2) | D.p.f.c 149-150 (21) | Nagassaring (19/2) | Mone Rang (19/3) | Tilchakhula Dhar (17) | Bulcho Dhar (18) | Dhar Pashel(28) | Tesha Guden (27/3) | Shaung Khas (27/1) | D.p.f.c-152 (b) (31) | Limoden (32/2) | D.p.f.c-152(a) (30) | Chasu Khas (32/1) | Dhar Dambar (29) | Jareyo (32/3) | D.p.f.c-153 Chindo (35) | Dhar Rupan (37) | Sangla Kanda (34/5) | D.p.f.c-154-155 (36) | Sangla (34/1) | Kupa (33/2) | Kamru Khas (33/1) | Lachonden (33/4) | Goroden (33/5) | Thapa Saring (34/2) | Panpo Kanda (34/3) | D.p.f.c-162 (44) | Boning Saring (34/4) | D.p.f.c 157 Basering (42) | D.p.f Hurua-c-156 (41) | Dewar Kanda (34/6) | Dhar Dewar (38) | Dhar Hanyauperli (39) | Dhar Singan (53) | Dhar Hanyanichli (40) | Batseri (43/1) | Seringche (43/2) | D.p.f.c 162-b (45) | Dhar Bujlang (46) | Dhar Bhadri (47) | D.p.f.c.-160 (49) | D.p.f.c-161 (48) | Kharogla (59/2) | D.p.f.c 162-a (50) | D.p.f.c-163 (51) | D.p.f.c-159 Batseri (52) | Dhar Kalikutang Nichli (54) | Dhar Kali Kutang Uperli (55) | Dhar Kamkamphur (56) | Rakchham (59/1) | Dhar Shoshla (60) | Dhar Gelap (61) | Dhar Tawla (62) | Mastrang (59/3) | Dhar Noshang West (57) | Dhar Noshang Uperli (64) | Dhar Noshang Nichli (58) | Chhitkul (63) | Dhar Bhujlang (67) | Dhar Bhujaya (65) | Dhar Gire (66) | Dhar Shothang (68) | Dhar Hilap (69) | Dhar Ranikanda (70) | Dhar Shonchayo (71) | Dhar Dumti (72) | Dhar Nithal (73) | Dhar Karu (74) | Dhar Vaspa (75) | Dhar Gundar (76) | Dhar Jowtya (77) | Dhar Nakdum (78) | Dhar Arsomage (79) | Dhar Chorgaarh (80) | Dhar Nakurchhe (81) | Dhar Thanda Pani (82) | Dhar Damochgosha (83) | Dhar Nelang (85) | Dhar Chaling Gaarh (84) |