Guide:-
Refresh Refresh Click to Refresh Corresponding List

Select State:
Refresh
Select District:
Refresh
Select Sub District:
Refresh
Select Village/Town:Himachal Pradesh has 231 Vilages/Towns in Spiti Sub-Districts in Lahul & Spiti Districts
Dhar Sajam (1) | Dhar Chharp Samba (2) | Dhar Lagmi Chhumik (3) | Dhar Gompa (4) | Dhar Chhomo (5) | Dhar Takshan (6) | Dhar Lamaguru (7) | Dhar Umnag (8) | Dhar Spiti Sarchu (9) | Dhar Pangri (10) | Dhar Kabzima Gyapma (11) | Dhar Dhakar (12) | Dhar Chhumjar (13) | Dhar Sar Marvo (14) | Dhar Kurp Ruveru (15) | Dhar Tho Chhungari (16) | Dhar Richheso (17) | Dhar Pangvo (18) | Dhar Dagduk (19) | Dhar Malung Samdo (20) | Dhar Lunger (21) | Dhar Nimademo (22) | Dhar Rilosar (23) | Dhar Dojam Gyapma (24) | Dhar Dojam (25) | Dhar Nijom (26) | Dhar Kabjima (27) | Dhar Tangne (28) | Dhar Sumdo (29) | Dhar Vitung Nakpo (30) | Dhar Lungmochhe (31) | Dhar Tanve (32) | Dhar Makpachhe (33) | Dhar Pallamo (34) | Dhar Thachakarpo (35) | Dhar Siti Khud (36) | Dhar Nimaloksa (37) | Dhar Fagdansa (38) | Dhar Dindi (39) | Losar Khas (40/1) | Chichong (40/2) | Dhar Pang Kyamo (41) | Kyamo (42) | Dhar Latothanmo (43) | Hansa (44) | Dhar Soksa (45) | Kaito (46) | Dhar Tamba Kurkur (47) | Dhar Paldar (48) | Dhar Pangmo (49) | Dhar Ghiundi (50) | Hull (51) | Pangmo Khas (52/1) | Jugmothang (52/2) | Chigjar (52/3) | Dhar Laterse (53) | Dhar Panya (54) | Dhar Farah (55) | Chicham Khas (56/1) | Ladarcha (56/2) | Dumley (57) | Dhar Chicham (58) | Dhar Hal (59) | Dhar Yakya (60) | Kibber Khas (61/1) | Pinjoor (61/2) | Kee (62/1) | Gettey (62/2) | Tashi Gang (63) | Thinam (64) | Dhar Lama Chung Chung (65) | Langja (66) | Dhar Chhon Chhon Kanghilda (67) | Hikam (68) | Komik (69) | Kaza Khas (70/1) | Kaza Soma (70/2) | Kagti (70/3) | Lara Khas (71/1) | Shego (71/2) | Lidang (72) | Dhar Lung Wooh (73) | Keuling (74) | Dhar Keuling (75) | Kuang Khas (76/1) | Neked (76/2) | Marango Rangarik (77/1) | Yarango Rangarik (77/2) | Khurik (78) | Sumling (79) | Morang (80) | Dhar Tumserisha Doksa (81) | Dhar Sumling (82) | Dhar Lamanduba (83) | Dhar Ratang (84) | Dhar Dangdagma (85) | Dhar Pindo (86) | Dhar Ula (87) | Dhar Jong (88) | Chhidang (89) | Shilling (90) | Guling (91) | Barpa (92) | Dhar Chaling (93) | Dhar Chhau (94) | Kong Kong (95) | Uperla Guling (96) | Kungri (97) | Mikam (98) | Phukchung (99) | Ka (100) | Minsar (101) | Polole (102) | Dhar Kidul (103) | Dhar Gechang (104) | Rajgaon (105) | Sagnam (106/1) | Takshan (106/2) | Shaktan (106/3) | Thango (106/4) | Dhar Tisang (107) | Dhar Rajgaon (108) | Dhar Changlung (109) | Dhar Togseluganwa (110) | Dhar Thango (111) | Dhar Khamengar (112) | Dhar Devsa (113) | Dhar Noor (114) | Dhar Kilung (115) | Dhar Lakhang (116) | Dhar Thagpat (117) | Dhar Sonpat (118) | Dhar Chho Chho Dain (119) | Dhar Chhorak (120) | Dhar Tegvaldar (121) | Dhar Mahavaldar (122) | Dhar Jikvaldar (123) | Dhar Larang (124) | Dhar Tarpak (125) | Shan (126) | Dhar Sarval (127) | Mud (128/1) | Pharka (128/2) | Kilmoor (128/3) | Dhar Pilsur (129) | Teling (130/1) | Pilsur (130/2) | Chamling (131) | Haronaro (132) | Dhar Mallam (133) | Dhar Jamaro (134) | Dhar Sechin (135) | Dhar Turwand (136) | Dhar Sinsa (137) | Dharyansa (138) | Phika (139) | Dhar Charasa (140) | Todnam (141) | Khar (142) | Dhar Magling (143) | Dhar Lalung (144) | Dul (145) | Tangti Kogma (146/1) | Tangti Yogma (146/2) | Dhar Phua (147) | Dhar Lungje (148) | Dhankhar (149/1) | Shushna (149/2) | Siluk (149/3) | Shichling (149/4) | Newpur (149/5) | Samling (149/6) | Dhar Nipti (150) | Rama Khas (151/1) | Tulse Pena (151/2) | Tarbole (151/3) | Chobrang (152/1) | Lingti (152/2) | Sanglung (153) | Kunge (154) | Demul Khas (155/1) | Gangdo Demul (155/2) | Mulche (155/3) | Rizing (155/4) | Tishu (155/5) | Dhartak Damdam (156) | Dharsochin (157) | Dhar Dum Bachen (158) | Dhar Takling (159) | Dhar Parang (160) | Dhar Nusbosamdo (161) | Dhar Chhavigya (162) | Lalung Khas (163/1) | Phanve (163/2) | Kibri (163/3) | Yul Shikpo (163/4) | Phibuk Dogri (163/5) | Dhar Chokula (164) | Dhar Gangchhumi (165) | Landupdeen (166) | Mane Yogma (167/1) | Kaley (167/2) | Lar (167/3) | Dogsa (167/4) | Piyuche (168) | Mane Kogma (169) | Dhar Gunla (170) | Dhar Mane Rang (171) | Dhar Pomrang (172) | Poh (173/1) | Pomrang (173/2) | Nidang (173/3) | Qurith (173/4) | Tabo (174/1) | Lapcha (174/2) | Dhar Angla (175) | Dhar Jhanda Choksa (176) | Lari (177/1) | Duphuk (177/2) | Tipta (177/3) | Dhar Chhochhodun (178) | Dhar Kargyupa (179) | Gipu (180/1) | Lirit (180/2) | Kun (180/3) | Hiche (180/4) | Hurling (181) | Dhar Karjenpa (182) | Kauirik (183/1) | Samdo (183/2) | Dhar Pangkauirik (184) |