Guide:-
Refresh Refresh Click to Refresh Corresponding List

Select State:
Refresh
Select District:
Refresh
Select Sub District:
Refresh
Select Village/Town:Jammu & Kashmir has 105 Vilages/Towns in Anantnag Sub-Districts in Anantnag Districts
Bat Pora | Salia Ponchal Pora | Hardu Akar | Fohar | Ari Gohal | Mulsoo | Ganai Gund | Mush Khasa Rasool Khandi | Tang Marg | Panz Mulla | Brar Ani Gandan | Now Pora Khover Para | Vail Nag Bal | Manigam | Hutmarah | Bona Gund | Bona Nambal | Kherah Bugh | Hugam | Push Kriri | Ram Pora | Momin Hall | Akura | Mati Pora | Nanilang | Now Bugh | Rakhi Now Bugh | Sifan | Areh Bugh | Anz Walla | Pai Bugh | Krewa Rampur | Ranbir Pora | Karewa Chithi Singh Pora | Devi Pora | Kawari Gam | Isoo | Arsoo | Hardu Toru | Khirman Tail Wani | Khirmon Toru | Tail Wani | Karewa Kangan Hal | Magri Pora | Kadeh Pora | Gopal Pora Kalan | Gopal Pora Khurad | Chithi Manzhama | Nun Wani | Krewa Brak Pora | Srundoo | Watari Gam | Wani Hama | Peth Dial Gam | Ugjan | Kamar | Lallan | Chichiri Pora | Rohu | Moni Ward | Ganoora | Peth Bugh | Hardu Shichan | Fateh Pora | Pal Pora | Brenti Bat Pora | Imoh | Thaji Wara | Rakhi Tail Wani | Kangan Hal | Shamsi Pora | Woran Hall | Kanji Gund | Sofi Gund Bago Gund | Sar Suna Anantnag | Turka Thachloo | Shalwan Pora | Kharman Ganish | Laram Jangi Pora | Chera Hama | Lali Pora Mala Pora | Naw Wathu | Forah | Zodar | Bomthan | Nipor | Rakh Chee (og) | Chee (og) | Mir Gund (og) | Takai Bahram Shah (og) | Ghat Pushwari (og) | Bagh Nowgam (og) | Mong Hall (og) | Haji Danter (og) | Bona Dialgam (og) | Uttersoo Naji Gund (og) | Ul Bug Nowgam (og) | Khirman Dooni Pahoo (og) | Dooni Pahoo (og) | Brak Pora (og) | Fateh Garh (og) | Chiti Pai Bug (og) | Shamsi Pora (og) | Batengo (og) | Khandi Pahari (og) |