Guide:-
Refresh Refresh Click to Refresh Corresponding List

Select State:
Refresh
Select District:
Refresh
Select Sub District:
Refresh
Select Village/Town:Orissa has 206 Vilages/Towns in Nandapur Sub-Districts in Koraput Districts
Bandraguda | Peta | Talaput | Bhitarchonda | Chenda (chhenda) | Sindhiput | Malipeta | Hatapeta | Ranitota | Sukuriguda | Litiput | Kapuguda | Murja | Chatara | Dhadi | Dabuguda | Charaguda | Teraguda | Mundagad | Khamri | Kinchaiput | Patraput | Maliput | Lenjisuku | Hatasuku | Hariamunda | Hingeiput | Balia | Paliba | Bairagiput | Gondhonahandalput | Kumargandhana | Malakhurubi | Parajakhudubi | Durla | Pangiput | Gatanput | Tikarapara | Tiakanta | Dasaput | Kenduput | Kadamagura | Kanta | Mediput | Dasagaudput | Umbel | Dumuriput | Tentulipara | Bankaiput | Chalanput | Kulab | Gullel | Pitaguda | Dusara | Machhaput | Haridaput | Gutaput | Hatimunda | Swain | Bijapur | Burudiput | Semala | Jogiput | Katakar | Deogondhana | Bhimariput | Chandalput | Banamaliput | Panjel | Hanjarhandalput | Debatahanjar | Arna | Mandiaguda | Mahadeiput | Chandalmunda | Badamunda | Chheliamunda | Mahulaput | Jaraput | Dandaguru | Lamanda | Kadamgura | Talageruput | Pujhariput | Siarimalgoudaput | Gadiajholla | Buchhaput | Uparageruput | Doraput | Durukaput | Analaghat | Baraput | Nalachua | Majhiput | Ranginigura | Kharagapur | Galaput | Chingurichua | Kamaragura | Chhaparamba | Dokriput | Muliaput | Luhaba | Sisaput | Porapadar | Chhataput | Bilaput | Handapur | Hadiguda | Gadikhamara | Dusura | Gunja | Marua | Karari | Nandigan | Gutalguda | Charampi | Khotalput | Joriput | Kirajholla | Khurji | Nandapur | Bahiripara | Araput | Paralput | Lunjingi | Muduliput | Malibelagan | Khataput | Kamarabelgan | Saunipujariput | Kujel | Sidaput | Baratankua | Badalipandi | Ghagadapandi | Parata | Kukudaput | Gulpandi | Khatagauraput | Gobindapur | Niladoraput | Marara | Lenjiput | Hikimput | Sarbaput | Badaligura | Gaurinayakaput | Khilua | Chitalput | Kaurikhar | Sarbati | Barapadar | Sunabera | Muthai | Pambi | Lenkidiguda | Sangamguda | Bhairabgura | Patakamara | Hatagura | Lakija | Kumbharaguda | Maliburuda | Khemundugura | Giriligura | Kurumaput | Mangiligura | Salap | Bariapakhana | Darangaba | Reraput | Nuaput | `dhorakhandi | Bhalugura | Bandakaput | Debasandhagura | Bisipur | Bijagura | Billaput | Satasemili | Patrapandi | Paikathoba | Sankiri | Kataraba | Bodaligura | Karanjagura | Mangrel | Solapguda | Kasandi | Rurichuan | Similiput | Kalari | Rukuba | Kudikipadar | Malikubharput | Parajaburura | Halai | Phanua | Bandhagura | Pansaput | Adra | Baghragura | Dabba | Khinibar | Kona |